I bygningsrådet 14. oktober 2014 ble det vedtatt endringer i arbeidet med Kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling.

Fastsettelse av arbeidsprogrammet til Kommuneplanmelding om byutvikling ble sendt til politisk behandling i bygningsrådet 30.9.204. Saken ble her utsatt til bygningsrådet 14.10.2014. Arbeidsprogrammet la opp til en prosess hvor de temaene som er mest kritiske og sentrale for den langsiktige, fysiske byutviklingen skal drøftes, heriblant grønn strek. Utarbeidelsen ble beskrevet som ambisiøs i forhold til disponibel tid.

Vedtaket i bygningsrådet 14.10.2014 lyder som følger:
Saken sendes tilbake til rådmannen. Rådmannen bes innen sommeren 2015 legge fram sak for bystyret som viser hvordan en grønn strek for bevaring av jordbruksareal kan gjøres bindende i kommende arealplaner, samt forslag til hvilke jordbruksområder som bør omfattes av en slik strek. Den grønne streken skal sammen med prinsippene nedfelt i eksisterende KPA ligge til grunn for rullering av kommuneplanmeldingen for langsiktig byvekst og jordvern. Bygningsrådet ber om at framdriften legges opp slik at ny KPA kan vedtas av bystyret senest ved utgangen av neste bystyreperiode (2015-19). Protokollen fra møtet kan leses her.

Rådmannen tar innstillingen til etterretning og vil prioritere fastsettelse av grønn strek for bevaring av jordbruksareal før sommeren 2015 og sluttføring av kommuneplanmelding for byutvikling i løpet av 2015. Dette vil være et godt grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel til neste bystyreperiode.

Det blir ikke levert forslag til førstegangsbehandling slik som forespeilet i forslag til arbeidsprogram. Dette vil utsettes til midten av mars hvor forslag til grønn strek blir lagt ut på høring.