Postits_liten

Denne oppsummeringen sammenfatter hovedlinjene i gruppearbeidet som ble presentert på Framtidsverkstedet 2. april.   
 
 
Den robuste byen er et uttrykk som brukes flere ganger. Framtidens by må være robust nok til å takle ulike framtidsbilder. Befolkningsvekst eller nedgang? Økonomisk vekst eller nedgang? Hva skjer ved eventuell kommunesammenslåing, eller om studentene flytter ut..? 

Vi må tenke bærekraft i alt vi gjør; lokalt, regionalt, nasjonalt OG globalt!  
 
Klimavennlig utvikling 
Klimavennlig utvikling er en premiss som må ligge til grunn for framtidig byutvikling gjennom sikring av matjord, fortetting, transportreduksjon og øvrige utslippsreduksjoner, økt bruk av tog, bane/buss, gange og sykkel, og attraktive lokalsentre med korte avstander mellom målpunkt og knutepunktsutvikling. Vi må sikre høy standard på kollektivtilbudet/gang, sykkel og knutepunkter for å sikre attraktivitet og trygghet.   
 
Buss blir på sikt bane- viktig å sikre framtidige akser.  
 
Satse på insentiver for miljøvennlig adferd: lettvint og praktisk, sparer tid og økonomi, helsegevinst, trendy, viktig å normalisere. Bred enighet om at vi må sikre matjorda.  
 
 
Mangfold av tilbud der folk bor 
Fritidsreiser må over på miljøvennlige transporttilbud og andel fritidsreiser må ned.  
 
Fritid der man bor = sikre mangfoldig tilbud der folk bor. Tilrettelegge for fysisk og psykisk rekreasjon i folks nærmiljø.  
Ta vare på ”hverdagsnaturen”.  
Mindre privat sfære gir behov for bedre planlagte offentlige fellesområder.  
Gode møteplasser må sikres. Barn må kunne være ute og møtes – unngå for mye uteplasser på privatiserte tak. 
Attraktive lokalsamfunn- forholdet mellom Midtbyen og lokalsentrene må bli tydeligere.  
 
Urbant landbruk- pedagogisk verdi mtp matproduksjon  
 
Verdiskaping 
Kunnskapsbyen/samlet bycampus er en viktig premiss for byutviklingen idag, men vi må samtidig ikke glemme øvrig næringsutvikling i byen. Byen må stå på flere ben for å sikre attraktivitet/arbeidsplasser- alle arbeider ikke i kunnskapsnæringen. Hva endrer seg hvis studentene ikke lenger kommer til byen? Hvordan få folk til å ha lyst til å flytte til og bli værende i Trondheim? 
 
Vi må se regionalt på næringsutvikling til industri og produksjon. Det er viktig å sikre arealer til dette. Hele regionen er i vekst, noe som øker godstrafikken og krever robuste transportsystem. Handel: blir handelsmønsteret vårt annerledes om 30 år? Øker netthandelen? Hvordan leveres da varene?  
 
Fortetting, fleksibilitet og funksjonsblanding (3F) 
Sambruk og fleksibilitet blir enda viktigere jo tettere byen blir. Man må ha en klarhet i hvilke funksjoner som fungerer til sambruk og ikke.  
 
Kvalitet blir enda viktigere jo tettere byen blir. Jo flere vi blir, jo mer slitasje. Etasjer på bakkeplan må være tilgjengelige.  
 
Identitet 
En by med glimt i øyet og spennende attraksjoner! Vi må utvikle en by med egenart, og ulike byrom med sine tydelige egenarter (historiske rom, kanal/elv/fjord, kunnskapsbydelen osv.). Det må sikres gode koblinger mellom de ulike byrommene.  Midtbyen og kunnskapsbyen er viktige identitetsbærere for byen.  
 
Boligpolitikk 
Segregering i byen må forhindres  
 
Har vi nok kommunale utleieboliger?  
 
Framtiden vil antagelig gi økt behov for ulike botilbud; utleie, bofellesskap  
Økt offentlig beslutningsdyktighet?  
 
Se plansjene her:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25