OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
 
2. april samlet 90 deltakere seg til diskusjon om Trondheims framtid på ISAK kultursenter. Verkstedet markerte oppstarten på arbeidet med Kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling; Et strategidokument som skal legge føringer for Trondheims utvikling fram mot 2050. Det var invitert bredt fra politikere, kunnskapsmiljø og interesseorganisasjoner i Trondheim. Verkstedsdeltakerne ble ønsket velkommen av varaordfører Knut Fagerbakke, og byplansjef Hilde Bøkestad sto for møteledelse. Dagen startet med 4 innlegg som gav ulike blikk på hva som blir viktig i framtidens byutvikling. Deretter ble deltagerne satt sammen i grupper for å diskutere viktige faktorer for Trondheims framtidige utvikling.  
 
Framtidens samfunn handler om opplevelse 
Framtidsforsker Anne- Marie Dahl ga et innblikk i hva hun tror vil påvirke byene våre framover. Dahl mener at vi beveger oss mot et innovasjonssamfunn som drives av opplevelser, samarbeid, følelser og kreativitet. Digital kommunikasjon og prosjektarbeid gjør at man kan jobbe hvor som helst og når som helst avhengig av nettilgang. Dette vil i framtiden føre til at arbeid og fritid vil flyte sammen, og dermed gjøre byers kvalitet og egenart til enda viktigere faktorer for valg av bosted. Dahl dro fram framtidens byer som byer preget av multifunksjonelle områder, flere attraktive bysentre med egen identitet, digital byplanlegging og robuste byrom.  
 
Bilen blir framtidens sigarett 
Med sitt skråblikk på transport, kom transportplanlegger Christer Ljungberg med andre perspektiver på framtidens byutvikling.  Ljungberg dro fram bilens rolle i trafikkutviklingen gjennom tidene, og spådde bilens nedgang og død i framtiden som følge av klimaendringer, energimangel, hensyn til folkehelsen og hensyn til den attraktive byen. Han pekte på at nedadgående personbilvekst i vestlige land tyder på at dette er en endring som er i ferd med å skje. Personbilens status har endret seg, kollektivtransporten er styrket og man ønsker å bruke tiden sin på andre ting mens man transporteres dit man skal. Personbiltransport er plasskrevende i forhold til kollektivtransport, dette gjør at man blir nødt til å tenke annerledes på transportmidler i framtiden, når vi er flere om plassen i byene. God planlegging, adferdspåvirkning og økonomiske insentiver er med å påvirke hvor mye trafikk det blir, poengterte Ljungberg, og framhevet mobility management som et verktøy som vil kunne spille en viktig rolle for å få folk over til bildeling, bilkollektiv osv.  
 
Dyrka jord er en ikke-fornybar ressurs 
Frode Flemsæter fra Norsk Senter for Bygdeforskning holdt et viktig innlegg om matjordas posisjon og rolle i Trondheim i et langsiktig og globalt perspektiv. Flemsæter viste til FNs nypubliserte klimarapport, som fastslår at produksjonsforholdene for mat vil bli drastisk endret i framtiden. Befolkningsvekst, klimaendringer og energimangel vil gi en helt annen tilgjengelighet til mat i verden. Rapporten viser at man i Norge vil få bedrede klimatiske matproduksjonsforhold, dette er ikke tilfellet i mange andre land som i dag har stor kornproduksjon. Norge må derfor  ta et større ansvar for verdens matproduksjon i neste generasjon. Han stilte spørsmål til om man tar trusselen om kornmangel alvorlig i Trondheim og i Norge når det forhandles vekk uerstattelig matjord til nye utbyggingsområder, og vi satser på å kjøpe kornet vårt fra andre land. Hva om Norge ikke har økonomi eller tilgang til å kjøpe mat fra andre land i framtiden? Kan vi ha samvittighet til å kjøpe maten vår fra annetstedshen dersom vi slipper tom selv? Hvordan er det vi verner om matjorda vår?  
 
Mitt Trondheim i 2050 
Anniken Wullum fra Ungdommens bystyre holdt en appell på vegne av byens ungdommer om hva som er viktig for dem i den framtidige utviklingen av Trondheim. Hun hadde på forhånd sendt ut spørsmålet om hvordan ”mitt Trondheim i 2050” skulle være til sine facebookvenner. Hun framhevet at det er viktig for ungdommer å ha gode samlingsplasser for unge rundt omkring i byen og et godt kollektivtilbud slik at man ikke trenger å være avhengig av foreldrene sine for å komme seg rundt. Hun avsluttet innlegget sitt med en oppfordring til kommunen om å inkludere barn og unge i arbeidet med å skape nye langsiktige strategier for framtidens Trondheim.  
 
Engasjert gruppearbeid 
Siste del av dagen var gruppearbeid hvor Trondheims framtidige utvikling ble diskutert. Gruppene fikk utdelt ulike spørsmålsstillinger som utgangspunkt for diskusjonen.  Tre av de fire spørsmålsstillingene tok utgangspunkt i tre av målene i Kommuneplanens samfunnsdel; bærekraftig by, mangfoldig og integrerende by og kunnskapsby. Det siste var et wildcard med åpen spørsmålsstilling om framtidens byutvikling. Samtlige grupper ble oppfordret til å diskutere hvordan større trendbrudd, som for eksempel kommunesammenslåing kan påvirke byutviklingen i en helt annen retning. Hovedpoeng fra diskusjonene ble samlet på plansjer som ble hengt opp på vegg. Deltagerne ble oppfordret til å vekte hverandres forslag ved hjelp av klistremerker. Slik fikk alle en mulighet til å sette seg inn i hva andre grupper hadde foreslått. Oppsummering av innspillene finner man her. Gruppene løftet fram mange viktige tema. Det virker som det er enighet om mange av temaene på et overordnet nivå.  Det kom innspill på alt fra store samfunnsdiskusjoner om hva Trondheim skal være i framtiden til konkrete tiltak som å etablere sykkel p-hus.  
 
Verkstedet ble rundet av med to vakre musikalske innslag av Isabelle Bjørneraas, Edda Leonardsen, Victoria Kvello Strand og Stian Sæther Sandberg fra Charlottenlund videregående skole.  
 
Vi takker for at så mange av de inviterte møtte opp og med sitt positive engasjement  gav mange gode innspill og inspirasjon til det videre arbeidet.  
 
Presentasjoner:  
Anne- Marie Dahl, Futuria.dk: Hvordan vil vi bo og leve i framtiden – Få indblik i de viktigste megatrends.  
Christer Ljungberg, Trivector AB: Framtidens transportsystem – samspill mellom byutvikling og valg av transportsystem.  
Frode Flemsæter, Norsk senter for bygdeforskning: Verdisetting av arealer; Hvor skal byen vokse? Bærekraft med henblikk på grønne verdier.  
 
Se oppsummeringen fra gruppearbeidet her.  
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12