.
Forløperen til kommuneplanmeldingene ble utarbeidet i 1997, ”Framtidsbilder Trondheim 2030″. Framtidsbildene var en invitasjon til å diskutere hvilken by Trondheim ønsker seg i framtida. Visjonsdokumentet omfattet et begrenset område geografisk og temamessig, men synliggjorde behovet for en helhetsforståelse for Trondheims byutvikling i et lengre perspektiv enn det arealdelen legger opp til.  
.
I 2000 vedtok Bystyret Strategier for en langsiktig byutvikling fram mot 2030. I 2005 ble Kommuneplanmelding for byvekst og jordvern vedtatt. Førstnevnte diskuterte framtidig arealutvikling med utgangspunkt i tre scenarioer. Alle scenarioene tok utgangspunkt i dagens bystruktur og at videre vekst vil være en videreutvikling av dagens situasjon. Scenarioene illustrerte ulike handlingsalternativ for arealforvaltningen og hvilke konsekvenser disse kunne få for den fysiske utviklingen i Trondheim.  
.
I 2005-dokumentet ble det introdusert en forvaltningspraksis hvor LNF-områder ble kategorisert etter høyt prioriterte landbruks- natur og friluftsområder, og områder hvor mulighet for omdisponering kan vurderes på henholdsvis kort eller lang sikt. Behovet for å utarbeide en mer konkret ramme for byutviklingen og vern av viktige landbruksarealer gjorde at man i 2005 introduserte grønn strek som en løsning for å markere hvilke arealer som ikke skulle nedbygges, dette etter inspirasjon fra fylkesdelplanen for Nord-Jæren. Forvaltningskartet gav med sin kategorisering av områder en føring for hvilken rekkefølge områder skulle bygges ut etter og i hvilken retning byen skulle vokse.  
.
Meldinga fra 2005 har vært et godt redskap for å diskutere tiltak i LNF -områder. Den ble utfordret i prosessen med Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Arealdelen ble vedtatt i tråd med prinsippene om rett virksomhet på rett sted, forsterke eksisterende strukturer med kvalitet og tilsluttende utbygging. Utfordringen lå i vurderingen av hva som er nok tilsluttende boligareal i forhold til forventet befolkningsvekst. I prosessen til arealdelen 2012-2024 ble det lagt stor vekt på å sikre at Trondheim kommune har tilstrekkelig areal for å imøtekomme framtidig boligbehov. Med begrunnelse i den forventede befolkningsveksten, ble ikke føringene i meldinga fra 2005 imøtekommet med tanke på hvilke områder som der var anbefalt som utbyggingsområde og ikke. Dette gir grunnlag for ny rullering av meldinga.