Trondheim kommune står overfor utfordringer på grunn av byvekst og samtidig krav til en klimavennlig byutvikling. Dette skaper behov for en langsiktig byutviklingsstrategi ; en strategi for hvordan byen skal utvikles og hvordan Trondheim kommune skal forvalte arealene på lang sikt.  
 
Kommuneplanmelding er et verktøy for å formidle langsiktig overordnet arealstrategi i Trondheim. Dokumentet fungerer som et bindeledd mellom samfunnsdelen og arealdelen, og søker å skape en helhetsforståelse for Trondheims byutvikling i et lengre perspektiv enn det arealdelen og samfunnsdelen legger opp til. Kommuneplanmeldinga som skal utarbeides i 2014 er kalt ”Kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling ”.  
 
Målet med rulleringen av meldinga er å etablere tydelige utviklingsprinsipper som blir førende for framtidige arealdeler.  
 
I prosessen skal det redegjøres for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til framtidig arealutvikling, og hovedtrekkene i en langsiktig byutviklingsstrategi drøftes. Dette for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder. Meldingen skal konsentreres om de temaene som er mest kritiske og sentrale for den langsiktige, fysiske byutviklingen. Jordvern og overordnet infrastruktur blir viktige tema. Grønn strek som forvaltningsverktøy skal utredes. Det legges opp til en enkel og prinsipiell framstilling for å sikre langvarig gyldighet gjennom retningslinjer, forvaltningskart og illustrasjoner.  
 
 
Organisering og prosess  
 
Meldinga utarbeides av rådmannen under kommunaldirektør for byutvikling. Arbeidet er igangsatt med høy prioritet. Det er satt ned en styringsgruppe og en arbeidsgruppe på seks ansatte hvorav prosjektleder og prosjektmedarbeider arbeider 100 % på prosjektet.  
Arbeidet utarbeides parallelt med interkommunal arealplan, IKAP-2. Skillet og sammenhengene mellom IKAP og kommuneplanmeldinga forutsettes tydeliggjort.  
 
Meldinga er ikke en juridisk plan, men et førende styringsredskap. Dokumentet anses som et viktig strategidokument. Dette forplikter og krever en bred forankring for å sikre dets gyldighet. Det legges derfor opp til bred involvering i prosessen. Siden meldinga ikke er et plandokument etter plan- og bygningsloven stilles det ikke krav til prosess etter loven. Framdriftsplan finner du her. Innspill til arbeidet tas imot fortløpende. Formell høringsprosess vil være etter første behandling i bygningsrådet.  
 
I bygningsrådet 14.oktober 2014 ble det vedtatt endringer i arbeidet med Kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling. I vedtaket prioriteres fastsettelse av grønn strek for bevaring av jordbruksareal. Behandling av grønn strek blir før sommeren 2015. Les mer om vedtaket og endringene her.