I forbindelse med fastsettelse anprogrammet til kommuneplanens arealdel 2012-2024, ble det vedtatt en bestilling på at kommuneplanmeldinga skulle rulleres. Vedtaket kom som følge av en interpellasjon fra Senterpartiet, og lød som følger:
.
1. Kommuneplanmelding om langsiktig byvekst og jordvern tas opp til rullering. Den nye planen skal gi føringer for hvor byen kan/skal vokse. Jordvernet skal legges vekt på, dette i tråd med statlige føringer som peker på redusert nedbygging av matjord.
.
2. I den forrige meldinga fra 2005 ble en grønn strek satt ned for å verne dyrka jord. I den nye meldinga skal den grønne streken inn på offentlige kart og være like bindende som den røde strek.
.
3. Den nye meldinga skal være førende for kommende arealdeler i kommuneplanen.